System Zarządzania Uprawnieniami

Kompleksowe oprogramowanie zapewniające prawidłową realizację procesu nadawania, odbierania oraz weryfikacji uprawnień do systemów informatycznych, oprogramowania, profili uprawnień oraz sprzętu. Każdy wniosek jest rejestrowany poprzez portal www lub Panel Pracownika, następnie jest przekazywany do akceptacji i realizacji zgodnie ze zdefiniowaną ścieżką. Wszystkie modyfikacje, akceptacje bądź odrzucenia wniosku są automatycznie rejestrowane w historii wniosku. 

System Zarządzania Uprawnieniami

Kompleksowe oprogramowanie zapewniające prawidłową realizację procesu nadawania, odbierania oraz weryfikacji uprawnień do systemów informatycznych, oprogramowania, profili uprawnień oraz sprzętu. 

Przeznaczenie Systemu Zarządzania Uprawnieniami

Wnioskowanie o nadanie, odebranie i zwrot uprawnień do systemów, oprogramowania, profili uprawnień oraz sprzętu.

Inwentaryzacja posiadanych systemów informatycznych.

Określenie powiązań między systemami informatycznymi a poziomem uprawnień

Tworzenie ścieżek decyzyjnych

Weryfikacja uprawnień formalnych i faktycznych 

Raportowanie uprawnień

Funkcje Systemu Zarządzania Uprawnieniami

Kartoteki

Listy słownikowe niezbędne do redagowania i utworzenia wniosku o uprawnienia. Administrator systemu może samodzielnie definiować kartoteki, wprowadzać do nich dane, modyfikować je oraz tworzyć między nimi dowolne powiązania.

Definicje uprawnień

Zdefiniowane kartoteki są wykorzystywane do utworzenia definicji uprawnień do pojedynczych systemów informatycznych oraz profili (grup systemów). Odpowiednio zdefiniowanych wniosek będzie kierowany do właściwej grupy wsparcia w systemie eHelpdesk.

Szablony zatwierdzeń

Zdefiniowanie szablonów zatwierdzania umożliwia jednoznaczne określenie osoby lub osób odpowiedzialnych za akceptację lub odrzucenie wniosku. Definiowane są również powiadomienia e-mail, za pomocą których informowani są wszyscy uczestnicy procesu nadawania uprawnień.

Audyt bilansu otwarcia

Funkcja służy do weryfikacji aktualnych (bieżących) uprawnień nadanych pracownikom. Po zaimportowaniu danych do systemu administrator może sprawdzić zgodność nadanych dostępów do systemów informatycznych.

Nadanie oraz odbieranie uprawnień

Rozwiązanie umożliwia obsługę wniosków w zakresie nadawania lub  odbierania uprawnień. Osoby odpowiedzialne i włączone w proces mają nadzór nad udzielanym dostępem wraz z późniejszą możliwością weryfikacji wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. 

Weryfikacja uprawnień

W systemie możliwa jest dwuetapowa weryfikacja nadanych uprawnień:  
Polega na potwierdzeniu uprawnień przez bezpośredniego przełożonego pracownika. System umożliwia generowanie automatycznych powiadomień o konieczności przeprowadzenia weryfikacji formalnej. Po weryfikacji formalnej możliwe jest rozpoczęcie procesu weryfikacji faktycznej.
Przeprowadza ją dział wsparcia technicznego. Polega na sprawdzeniu uprawnień zweryfikowanych już pod kątem formalnym. Dział IT potwierdza lub odrzuca uprawnienia.

Podgląd nadawanych uprawnień

Kierownik (przełożony) posiada podgląd uprawnień nadanych wszystkim swoim podwładnym. Dzięki integracji z systemem eAuditor może odczytywać te informacje z poziomu Panelu Pracownika.

Zwrot uprawnień

Osoba decyzyjna może w każdej chwili odebrać uprawnienia pracownikom. Zapobiega to nieautoryzowanym dostępom do zasobów, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa IT.

Inwentaryzacja systemów informatycznych 

System Zarządzania Uprawieniami umożliwia cykliczne pobieranie danych o systemach informatycznych i wyświetlanie ich w postaci zestawienia, które zawiera informacje takie jak nazwa systemu, jego typ oraz informacje o rolach. 

Określenie ról w systemach informatycznych 

System Zarządzania Uprawieniami umożliwia tworzenia ról, a następnie przy tworzeniu wniosków wskazanie użytkowników, którym zostanie ona nadana. Rola określa dokładnie do których obszarów lub części systemu użytkownik otrzyma dostęp. 

Raportowanie uprawnień 

 System Zarządzania Uprawieniami pozwala na wygenerowanie raportu posiadanych systemów informatycznych oraz powiązanych z nimi pracowników. Szczegółowe informacje zawarte w raporcie umożliwiają na dostęp do historii nadania uprawnienia w tym terminów akceptacji poszczególnych kroków wraz z wykazem osób decyzyjnych. 

Zarządzanie nieobecnościami/zastępstwami 

System Zarządzania Uprawnieniami pozwala na automatyczne wskazanie zastępcy przez użytkownika, wskazanie przez administratora nieobecności pracownika i ustanowienie zastępcy. 

Proces obsługi wniosku

Proces obsługi wniosków

Korzyści z wykorzystania systemu

Bezpieczeństwo

Wdrożenie systemu zapewnia możliwość bieżącego monitorowania uprawnień przez przełożonych poprzez zapewnienie im prostego dostępu (za pomocą Panelu Pracownika) do uprawnień posiadanych przez pracowników. Pracownicy również mają dostęp do uprawnień i mogą wnioskować o odebranie im niezasadnie przydzielonych uprawnień. Wzrost bezpieczeństwa wynika z przeniesienia nadzoru nad uprawnieniami do niższych poziomów struktury organizacyjnej.

Szybki podgląd aktywnych uprawnień

Kierownicy mogą w każdej chwili sprawdzić posiadane przez ich podwładnych uprawnienia do systemów informatycznych. Dostęp do widoku możliwy jest w Panelu Pracownika. Pracownicy weryfikują swoje uprawnienia w Panelu Pracownika.

Automatyzacja zarządzania uprawnieniami

System umożliwia przyspieszenie procesów nadawania, odbierania oraz audytu uprawnień do systemów informatycznych. Dzięki temu podmioty zatrudniające kilka tysięcy pracowników mogą znacząco skrócić czas procesowania wnioskowania o uprawnienia.

Proste wnioskowanie o uprawnienia

Osoba wnioskująca nie musi wiedzieć, kto odpowiada za rozpatrzenie wniosku. W wyniku zdefiniowania relacji pomiędzy kartotekami system automatycznie wskazuje osobę rozpatrującą.

Dwuetapowa weryfikacja uprawnień

Weryfikacja zgodności uprawnień realizowana jest w dwóch etapach – przez bezpośredniego przełożonego oraz dział IT. Pozwala to ograniczyć liczbę pracowników z nieprawidłowymi dostępami do systemów informatycznych.

Automatyczne powiadomienia

Każdy uczestnik procesu zarządzania uprawnieniami otrzymuje automatyczne powiadomienia e-mail dotyczące utworzenia oraz zmiany statusu wniosku o uprawnienia. Nie ma konieczności logowania się do systemu w celu weryfikacji statusu wniosku.

Cykliczny audyt uprawnień

System umożliwia zdefiniowanie cyklicznej weryfikacji nadanych już uprawnień do systemów informatycznych. Proces weryfikacji jest zautomatyzowany i regularnie przypomina o konieczności przeprowadzenia audytu. Dzięki temu osoby decyzyjne mają pewność, że weryfikacja odbędzie się w terminie.

Integracja z MS Active Directory, eHelpDesk, eAuditor

Wbudowane w system mechanizmy integracji z usługami i produktami usprawniają pracę administratora systemu. Możliwe są m.in.: automatyczny import struktury organizacyjnej, import danych pracowników, bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń do działów wsparcia technicznego czy bieżący podgląd uprawnień w Panelu Pracownika.

Panel pracownika

Panel pracownika jest webową aplikacją dostępną dla pracowników z poziomu pulpitu komputera (ikona) bez konieczności logowania. Panel automatycznie identyfikuje zalogowanego użytkownika i uwierzytelnia go z wykorzystaniem SSO.

System dostosowany do każdej branży

Siłą systemu jest pełna konfigurowalność na etapie wdrożenia. Możliwe jest samodzielne tworzenie kartotek oraz definicji uprawnień. Może znaleźć zastosowanie w obszarze obsługi wniosków o dostęp do np. maszyn produkcyjnych czy pomieszczeń.

Screenshots

Nowy wniosek
Definicje uprawnień
Bieżące uprawnienia
Uprawnienia
Nieobecności - zastępstwa

Skontaktuj się z nami